Dịch vụ Fast Track, SB TSN

Dịch vụ Fast track (thủ tục nhanh) tại sân bay Việt nam được áp dụng cho những đối tương quan tâm về việc phải xếp hàng hàng tiếng đồng hồ để hoàn thành thủ tục thị thực ở sân bay. Nếu bạn vội vì cuộc họp sắp diễn ra, đơn giản là sử dụng dịch…